Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met www.10watches.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door www.10watches.nl is aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van www.10watches.nl zijn vrijblijvend en www.10watches.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Retouren bij acties zoals 2+1 gratis & het 2e artikel voor 50% korting zal de korting vervallen en het gehouden artikel in rekening worden gebracht zonder de korting. Bij een actie met een gratis product en enkel dit product wordt gehouden dan zal dit in rekening worden gebracht en vervalt de korting.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

3.2 Facturen dienen betaald te worden direct na uw bestelling. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de afnemer na het verzenden van de bestelling per omgaande retour krijgt. 

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is www.10watches.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

3.4 Indien de klant ook na het versturen van een betalingsherinnering door www.10watches.nl, niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde termijn heeft betaald, is www.10watches.nl bevoegd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die www.10watches.nl moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, aan de klant in rekening te brengen. De incassokosten bedragen € 100,00 voor een eerste incassopoging, hierbij komt het verschuldigde bedrag aan www.10watches.nl

3.5 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is www.10watches.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 Bij bestelling & betaling voor 16.00 uur 's middags, zal uw bestelling diezelfde dag* nog worden verzonden.

4.2 Betaling van bestellingen welke vooraf door de afnemer worden overgemaakt, zullen na ontvangst van het totaalbedrag aan afnemer worden verzonden. www.10watches.nl zal er naar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestelde goederen, mits voorradig, uiterlijk binnen 1-3 werkdagen na betaaldatum geleverd worden.

4.3 Verzendkosten zijn in de meeste gevallen binnen Nederland gratis. Voor meer uitleg bekijk de pagina verzenden en retourneren. 

4.4 www.10watches.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of vermissing van uw bestelling na overdracht aan het verzendbedrijf.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4 Na het indienen van een retourverzoek heeft onze webwinkel een periode van 14 dagen om het volledige orderbedrag terug te storten. We streven ernaar dit proces zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

5.5 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6. Risico- en eigendomsovergang

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan www.10watches.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

6.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

6.3 www.10watches.nl is gerechtigd om, indien de klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de klant aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de klant www.10watches.nl onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

6.4 In geval en voor zover www.10watches.nl gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 6.3 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van www.10watches.nl op vergoeding van schade en kosten. De klant zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door www.10watches.nl geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

6.5 De klant is verplicht desgevraagd aan www.10watches.nl mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 Alle door www.10watches.nl gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren van RProducts.

7.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door www.10watches.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.3 www.10watches.nl is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden. 

Artikel 8. Ontbinding

8.1 Geplaatste en betaalde bestellingen kunnen niet worden ontbonden maar wel worden geretourneerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening en het risico van de klant. Retourzendingen worden in dit geval geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en het (eventuele) cellofaan van de verpakking niet is verbroken. 

8.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 8.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de (eventuele) verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door www.10watches.nl aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 9. Reclames en garantie

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant www.10watches.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

9.2 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van www.10watches.nl b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c. www.10watches.nl niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

9.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft www.10watches.nl de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en www.10watches.nl dan wel tussen www.10watches.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en www.10watches.nl is www.10watches.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van www.10watches.nl.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van www.10watches.nl. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken. Gegevens van de klant zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

11.2 Creditcardgegevens van de klant, waaronder begrepen kaartnummer en vervaldatum, worden door www.10watches.nl in geen enkel bestand opgeslagen.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien de klant aan www.10watches.nl opgave doet van een adres, is www.10watches.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan www.10watches.nl opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door www.10watches.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat www.10watches.nl deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met www.10watches.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.10watches.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@10watches.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil

Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15. Klachtenregeling

15.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

15.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

15.3 Op alle producten is de wettelijke garantie van toepassing. De duur van de wettelijke garantie kan verschillen op basis van de aard van het product.

15.4 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.

15.5 De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Vaak gesteld

Wanneer je een bestelling plaatst vóór 15:00 verzenden wij de bestelling op werkdagen de zelfde dag nog!

Zodra de bestelling is verzonden, ontvang je een e-mail met tracking informatie, zodat je je pakket gemakkelijk kunt volgen.

Heb je geen e-mail ontvangen? Check je spambox. Mocht je het daar niet vinden, stuur dan een e-mail naar info@10watches.nl. Wij sturen dan direct de tracking informatie toe!

(Nederland en België)

Wanneer er op een doordeweekse dag voor 15:00 besteld wordt zal de bestelling de zelfde (werk)dag GRATIS verzonden worden. Bij een normale dienstregeling van PostNL zal de bestelling in principe de volgende dag geleverd worden. Soms doet PostNL er iets langer over dan de gewoonlijke 1-2 bezorgdagen, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, de feestdagen of andere vertragingen.

(Duitsland)

Wanneer er op een doordeweekse dag voor 15:00 besteld wordt zal de bestelling de zelfde (werk)dag GRATIS verzonden worden. Bij een normale dienstregeling van onze vervoerder (DHL/DPD/PostNL)  zal de bestelling in 2-5 werkdagen geleverd worden. Soms doet onze vervoerder er iets langer over dan de gewoonlijke 2-5 bezorgdagen, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, de feestdagen of andere vertragingen.

(Rest van europa)

Wanneer er op een doordeweekse dag voor 15:00 besteld wordt zal de bestelling de zelfde (werk)dag GRATIS verzonden worden. Bij een normale dienstregeling van onze vervoerder (DHL/DPD/PostNL)  zal de bestelling in 2-7 werkdagen geleverd worden. Soms doet onze vervoerder er iets langer over dan de gewoonlijke 2-7 bezorgdagen, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, de feestdagen of andere vertragingen.

Apple Watch

Momenteel zijn er 7 verschillende maten van de Apple Watch beschikbaar. (38mm - 40mm - 41mm -42mm - 44mm - 45mm - 49mm)

Op de achterkant van de Apple Watch vind je in het klein het aantal mm van jouw Apple Watch.

Bij het kiezen van de juiste maat voor je gewenste bandje heb je keuze uit 2 verschillende maten. Namelijk: 45/44/42mm of 41/40/38mm

Zorg dat het aantal mm wat op de achterkant van jouw Apple Watch overeen komt met 1 van de maten.

Heb je bijvoorbeeld een 44mm watch kies dan de optie 45/44/42mm.

Heb je een Apple Watch Ultra (49mm)? Kies dan de optie 45/44/42mm.

Voor onze hoesjes, zorg dat het aantal mm overkomt met het aantal mm van jouw Apple Watch.

Heb je vragen of twijfel je welke maat jouw Apple Watch is? Stuur een mailtje naar info@10watches.nl. Wij helpen je graag verder!

Wij bieden verschillende betaalmethoden aan om je winkelervaring gemakkelijk en veilig te maken. Hieronder vind je alle betaalmethoden die we momenteel accepteren:

Lokale betaalmethoden: In sommige landen accepteren we lokale betaalmethoden zoals iDEAL, BanContact of Sofort.

PayPal: Je kunt je PayPal-account gebruiken om aankopen op onze website te doen voor extra gemak en veiligheid.

Mobiele betaaldiensten: Afhankelijk van je locatie accepteren we mobiele betaaldiensten zoals Apple Pay, Shop Pay en Google Pay.

Creditcards of bankpassen: We accepteren grote creditcards en bankpassen, waaronder Visa, Mastercard en American Express.

Cadeaubonnen of winkeltegoed: Als je een cadeaubon of winkeltegoed van ons hebt, kun je deze gebruiken om je aankopen te betalen.

Als je vragen hebt over betaalmethoden of hulp nodig hebt bij je betaling, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Tuurlijk! Wij kunnen het verkeerde bandje/ hoesje gemakkelijk ruilen tegen de gewenste maat. Stuur een mailtje naar info@10watches.nl en wij regelen het direct voor je.

Wat vervelend om te horen dat je niet tevreden bent met jouw bestelling. We kunnen het ook eventueel ruilen tegen een andere maat/kleur. Je kunt jouw bestelling binnen 30 dagen na herroeping melden. Hierna heb je ook nog 14 dagen om je product terug te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag, via de door jouw gekozen betaalmethode retour gestort.

Uitgebreide retourinformatie vind je op onze retourpagina

Bericht ons

Stuur een whatsapp naar:

+31 684380611

E-mail ons

Stuur een e-mail naar info@10watches.nl

NIEUWSBRIEF📫

Schrijf je in en ontvang leuke deals/aanbiedingen!