Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met www.10watches.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door www.10watches.nl is aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van www.10watches.nl zijn vrijblijvend en www.10watches.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Retouren bij acties zoals 2+1 gratis & het 2e artikel voor 50% korting zal de korting vervallen en het gehouden artikel in rekening worden gebracht zonder de korting. Bij een actie met een gratis product en enkel dit product wordt gehouden dan zal dit in rekening worden gebracht en vervalt de korting.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

3.2 Facturen dienen betaald te worden direct na uw bestelling. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de afnemer na het verzenden van de bestelling per omgaande retour krijgt. 

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is www.10watches.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

3.4 Indien de klant ook na het versturen van een betalingsherinnering door www.10watches.nl, niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde termijn heeft betaald, is www.10watches.nl bevoegd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die www.10watches.nl moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, aan de klant in rekening te brengen. De incassokosten bedragen € 100,00 voor een eerste incassopoging, hierbij komt het verschuldigde bedrag aan www.10watches.nl

3.5 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is www.10watches.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 Bij bestelling & betaling voor 17.00 uur 's middags, zal uw bestelling diezelfde dag* nog worden verzonden.

4.2 Betaling van bestellingen welke vooraf door de afnemer worden overgemaakt, zullen na ontvangst van het totaalbedrag aan afnemer worden verzonden. www.10watches.nl zal er naar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestelde goederen, mits voorradig, uiterlijk binnen 1-3 werkdagen na betaaldatum geleverd worden.

4.3 Verzendkosten zijn in de meeste gevallen binnen Nederland gratis. Voor meer uitleg bekijk de pagina verzenden en retourneren. 

4.4 www.10watches.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of vermissing van uw bestelling na overdracht aan het verzendbedrijf.

Artikel 5. Risico- en eigendomsovergang

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan www.10watches.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

5.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

5.3 www.10watches.nl is gerechtigd om, indien de klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de klant aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de klant www.10watches.nl onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

5.4 In geval en voor zover www.10watches.nl gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van www.10watches.nl op vergoeding van schade en kosten. De klant zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door www.10watches.nl geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

5.5 De klant is verplicht desgevraagd aan www.10watches.nl mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle door www.10watches.nl gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren van RProducts.

6.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door www.10watches.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.3 www.10watches.nl is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden. 

Artikel 7. Ontbinding

7.1 Geplaatste en betaalde bestellingen kunnen niet worden ontbonden maar wel worden geretourneerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening en het risico van de klant. Retourzendingen worden in dit geval geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en het (eventuele) cellofaan van de verpakking niet is verbroken. 

7.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de (eventuele) verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door www.10watches.nl aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8. Reclames en garantie

8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant www.10watches.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

8.2 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van www.10watches.nl b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c. www.10watches.nl niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft www.10watches.nl de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en www.10watches.nl dan wel tussen www.10watches.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en www.10watches.nl is www.10watches.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van www.10watches.nl.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van www.10watches.nl. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken. Gegevens van de klant zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

10.2 Creditcardgegevens van de klant, waaronder begrepen kaartnummer en vervaldatum, worden door www.10watches.nl in geen enkel bestand opgeslagen.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien de klant aan www.10watches.nl opgave doet van een adres, is www.10watches.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan www.10watches.nl opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door www.10watches.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat www.10watches.nl deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met www.10watches.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.10watches.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief📫

Schrijf je in en ontvang leuke deals/aanbiedingen!